500x414 Optimize

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2024

  Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập,  được thành lập năm 1995 trên cơ sở tổ chức lại hệ thống đào tạo, nghiên cứu và thông tin khoa học của Trung ương Đoàn. Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nằm ở mức thấp nhất trong khối trường đại học công lập.

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm học 2024-2025

Theo đề án tuyển sinh, Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2024 như sau:

  • Nhóm ngành 3 (Luật): 1,410 triệu đồng/tháng (Năm học 10 tháng khoảng 14,1 triệu đồng/năm/sinh viên)
  • Nhóm ngành 7 (Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Công tác Thanh thiếu niên, Công tác xã hội, Quan hệ công chúng, Tâm lý học, Quản lý nhà nước): 1,5 triệu đồng/ tháng (Năm học 10 tháng khoảng 15 triệu đồng/ năm/sinh viên)

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm học 2023-2024

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm học 2023-2024 áp dụng theo mức học phí và lộ trình tăng học phí cho từng năm theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Năm 2023, ngành Luật tăng 160.000 đồng (tăng 12,8%) so với năm 2022, nâng mức học phí dự kiến lên thành 1.410.000 đồng/tháng/sinh viên. Các ngành còn lại có mức học phí dự kiến là 1.500.000 đồng/tháng/sinh viên, tăng 300.000 đồng (tăng 25%) so với năm 2022.

Hoc Phi 8329

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm học 2022-2023

Theo Đề án tuyển sinh 2022 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, học phí năm học 2022-2023 dự kiến với sinh viên chính quy tăng hơn năm trước.

 Cụ thể như sau:

 -Học phí khối ngành III (Luật): 1.250.000 đồng/tháng/1 sinh viên. Như vậy học phí nhóm ngành này nguyên năm  khoảng 12.500.000 đồng/sinh viên

 -Học phí khối ngành VII (Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Công tác thanh thiếu niên, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước, Tâm lý học, Quan hệ công chúng): 1.200.000 đồng/tháng/1 sinh viên.

Như vậy học phí nhóm ngành này nguyên năm  khoảng 12.000.000 đồng/sinh viên

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm học 2021-2022

Sinh viên hệ chính quy năm học 2021-2022 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đóng học phí 1 kỳ (5 tháng) theo mức học phí sau:

 980.000 đ/tháng x 5 tháng = 4.900.000 đ/học kỳ

Như vậy 1 năm học, sinh viên sẽ đóng khoảng 9.800.000 đ.

Học phí Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm học 2020-2021

Sinh viên hệ chính quy năm học 2020-2021 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đóng học phí 1 kỳ (5 tháng) theo mức học phí sau:

 980.000 đ/tháng x 5 tháng = 4.900.000 đ/học kỳ

Như vậy 1 năm học, sinh viên sẽ đóng khoảng 9.800.000 đ.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày