500x414 Optimize

Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023-2024

     Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền chưa tự chủ tài chính nên mức học phí còn thấp.

Học phí Học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2024

Đang cập nhật

Học phí Học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2023

Học phí Học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2023-2024 như sau:

-Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, CNXH khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng cộng sản VN, Tư tưởng HCM): Miễn học phí

-Các ngành còn lại lộ trình tăng học phí không quá 10% so với năm 2022.

Chi tiết đang cập nhật.

Học phí Học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2022

Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm học 2022-2023 theo đề án tuyển sinh như sau:

-Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, CNXH khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng cộng sản VN, Tư tưởng HCM): Miễn học phí

-Các ngành hệ đại trà: 440.559 đ/tín chỉ (toàn khóa 143 tín chỉ)

-Hệ chất lượng cao: 1.321.677 đ/tín chỉ (tạm tính, chưa bao gồm 13 tín chỉ giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh)

Lộ trình tăng học phí không quá 10%/năm.

Học phí Học viện Báo chí và tuyên truyền 2021

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2021:

 • Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí.
 • Các ngành khác hệ đại trà: 276.000 đ/tín chỉ (chương trình toàn khóa 143 tín chỉ).
 • Hệ chất lượng cao: 771.200đ/tín chỉ (tạm tính – chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh).
 •  Lộ trình tăng học phí cho từng năm là tối đa 10%.

Học phí Học viện Báo chí và tuyên truyền 2020

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2020:

 • Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí.
 •  Các ngành khác hệ đại trà: 276.000đ/tín chỉ (chương trình toàn khóa 142 tín chỉ).
 • Hệ chất lượng cao: 771.200đ/tín chỉ (tạm tính – chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh).
 •  Lộ trình tăng học phí cho từng năm là tối đa 10%.

Học phí Học viện Báo chí và tuyên truyền 2019

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2019:

 • Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí.
 • Các ngành khác hệ đại trà: 269.700đ/tín chỉ (chương trình toàn khóa 142 tín chỉ).
 • Hệ chất lượng cao: 771.200đ/tín chỉ (tạm tính – chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh).
 • Lộ trình tăng học phí cho từng năm là tối đa 10%.
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày