500x414 Optimize

Học phí Học viện Chính sách và phát triển

Học viện Chính sách và Phát triển là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục đại học quốc dân, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  có  trụ  sở  tại Hà Nội. Trường chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về chính sách công, kinh tế và quản lý. Học viện thu Học phí theo hình thức tín chỉ, thu theo quy định hiện hành của nhà nước đối với trường đại học công lập. Do chưa tự chủ tài chính nên học phí chư ơng trình đại trà của trường còn ở mức thấp.

Học viện Chính sách và phát triển học phí 2024-2025

Đang cập nhật

Học viện Chính sách và phát triển học phí 2023-2024

Học phí Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2023-2024 áp dụng theo Nghị định 81.

Năm học 2023 – 2024 mức học phí dự kiến của các ngành/CTĐT hệ chuẩn: 360.000 đồng/Tín chỉ (tương đương 1.200.000 đồng /tháng; 12.000.000 đồng/năm).

Lộ trình tăng không quá 10% so với năm trước.

Học viện Chính sách và phát triển học phí 2022-2023

Theo đề án tuyển sinh 2022, Học viện thu Học phí theo quy định của Nhà nước đối với trường công lập. Năm học 2022 – 2023, dự kiến học phí chương trình đại học hệ chuẩn: 300.000 VNĐ/tín chỉ tương đương
10.000.000 VNĐ/năm học.


Học viện Chính sách và phát triển học phí 2021

  • Học phí chương trình đại học hệ chuẩn: 300.000 VNĐ/tín chỉ tương đương 9.500.000 VNĐ/năm học, 38.000.000 đồng/khoá học.
  • Học phí  chương trình chuẩn quốc tế dự kiến 730.000 VNĐ/tín chỉ, tương đương 27.000.000 VNĐ/năm, 108.000.000 đồng/khoá học (Các ngành: Ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chuẩn quốc tế; Ngành Tài chính – Ngân hàng, Chuyên ngành Tài chính chuẩn quốc tế; Ngành Tài chính – Ngân hàng, Chuyên ngành Đầu tư chuẩn quốc tế; Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh chuẩn quốc tế)

Học viện Chính sách và phát triển học phí 2020

  •  Học phí chương trình đại trà năm 2020 – 2021 khoảng 8,000,000 đồng/năm học (270,000 đồng/Tín chỉ).
  • Học phí của chương trình Chuẩn quốc tế năm học 2020-2021 dự kiến là 700.000 VNĐ/tín chỉ, tương đương với khoảng 26 triệu đồng/năm học (tùy vào số lượng tín chỉ/năm học mà sinh viên lựa chọn). Các ngành: Ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chuẩn quốc tế; Ngành Tài chính – Ngân hàng, Chuyên ngành Tài chính chuẩn quốc tế; Ngành Tài chính – Ngân hàng, Chuyên ngành Đầu tư chuẩn quốc tế; Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh chuẩn quốc tế

Học viện Chính sách và phát triển học phí 2019

  • Học phí chương trình hệ chuẩn là: 250.000 đồng/tín chỉ tương đương 8.000.000 đồng/năm học, 32.000.000 đồng/khoá học. Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.
  • Học phí hệ đào tạo chất lượng cao là 650.000 VNĐ/tín chỉ, tương đương với 24 triệu đồng/1 năm học (các ngành: Ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại;  Ngành Tài chính – Ngân hàng Chuyên ngành Tài chính, Chuyên ngành Đầu tư; Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh)
Học viện Chính sách và Phát triển là trường công hay tư

Học viện Chính sách và Phát triển được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày